Ing. JIŘÍ SUROVEC, Ph.D.
AUTORIZOVANÝ STATIK A PROJEKTANT

Projekty dopravních staveb

Pozemní komunikace a zpevněné plochy

Provádíme projektovou činnost v oblasti silnic a dalších pozemních komunikací. Projektujeme nejenom silnice, ale také různé zpevněné odstavné nebo parkovací plochy, areálové komunikace apod.

Železniční stavby

U železničních staveb se specializujeme na vlečky, kde provádíme projekty jejich úprav, monitoring a také např. projekty jejich odstraňování.

Navrhujeme nové železniční přejezdy, zajišťujeme také kompletní inženýrskou činnost k železničním stavbám.

Vlečkové plány

V naší nabídce služeb je také zpracování vlečkových plánů kolejišť. Vlečkový plán podává informace o směrových a výškových poměrech kolejiště, popisuje místa úzkých profilů, typy výhybek, poloměry oblouků, stavební a užitné délky kolejí. Ve vlečkovém plánu jsou zakresleny všechny stavby dráhy a stavby, které mají na provoz dráhy vliv. Jedná se o různá stačecí místa, výsypky, propustky, železniční mosty a propustky, ale také např. křížení s nadzemními i podzemními vedeními inženýrských sítí.

Důležité je, aby vlečkový plán odpovídal skutečnosti. Proto jako podklad pro jeho vyhotovení používáme podrobné geodetické zaměření, které je následně vyrovnáno do ideálního stavu pomocí metody nejmenších čtverců.