Ing. JIŘÍ SUROVEC, Ph.D.
AUTORIZOVANÝ STATIK A PROJEKTANT

Projekty

Novostavby

U pozemních staveb se nejčastěji setkáte se statikem u posouzení projektu rodinného domu. Statik se může podílet na výkresové dokumentaci nosné konstrukce. Při betonáži monolitických prvků jsou zapotřebí výkresy tvaru betonových konstrukcí a výkresy výztuže.

Projektová dokumentace má několik stupňů. Stavba začíná většinou architektonickou studií, kde se prvně určí vnější vzhled stavby, její účel a přibližná velikost. Ze studie pak vychází dokumentace pro územní rozhodnutí, která je u jednodušších staveb sloučena s dalším stupněm dokumentace, kterým je dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby. V této fázi projektu jsou již navrženy všechny podstatné konstrukční prvky a je přesně určen konstrukční systém a jsou navrženy základy.

Posledním stupněm je podrobná prováděcí dokumentace, která se již nepředkládá stavebnímu úřadu a slouží pouze pro potřeby stavby a kontroly jejího provádění.

Rekonstrukce

Častější a důležitější je přizvání statika k rekonstrukci nebo ke změně užívání stavby.

Častým případem u rodinných domů je přestavba podkroví na obytné místnosti. Mnohdy je třeba zasáhnout do konstrukce krovu, přidat delící stěnu do míst, kde chybí nosný prvek, nebo přitížit konstrukci krovu například podhledem a tepelnou izolací.